hervisitatie Verpleegkunde


type opleiding: professioneel gerichte bacheloropleiding
studiegebied: Gezondheidszorg

samenstelling van de visitatiecommissie    

voorzitter en onderwijsdeskundige
Arno Libotton
domeindeskundigen
Jo Gommers
Ruud Heijnen
Marlene Reyns
Serena Debonnet

projectbegeleider en secretaris
Filip Lammens

betrokken hogeschool
Artesis Hogeschool Antwerpen

verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie van de hervisitatie Verpleegkunde werd op 16 december 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 22 december 2011. In 2012 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 27 maart 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de hervisitatie Verpleegkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...