Klachten

Indien een opleiding of instelling ontevreden is over het verloop van het visitatieproces of over de bij het visitatieproces betrokken commissieleden of
projectbegeleider / secretaris, kan de opleiding of instelling een formele klacht indienen.

De klacht wordt schriftelijk ingediend door een opleiding of een instelling (de indiener) die betrokken is in een visitatieproces via kwaliteitszorg@vluhr.be met vermelding ‘klacht’ en is gericht aan het Bestuurscomité Kwaliteitszorg.
Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg behandelt de klacht binnen 15 werkdagen (vanaf datum ontvangstbevestiging).

Hier vindt u de volledige klachtenprocedure.

Indien de ontevredenheid van de opleiding of instelling betrekking heeft op de formele uitkomst van opleidingsrapporten tweede terugmelding, is deze klachtenprocedure niet van toepassing. In dat geval kan een klacht worden ingediend volgens het ‘Reglement van de interne beroepsprocedure visitatierapporten'.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...