kwaliteitszorg


Oprichting bestuurscomité Kwaliteitszorg

De VLUHR is bij decreet verantwoordelijk voor de externe kwaliteitsbeoordelingen in de instellingen voor hoger onderwijs zoals bepaald in artikel 93 van het structuurdecreet. De statuten van de VLUHR bepalen dat de vereniging deze bevoegdheid kan delegeren aan een zelfstandige entiteit.

In deze context besliste de VLUHR om een Bestuurscomité Kwaliteitszorg in te stellen waarmee haar autonomie als evaluatieorgaan wordt verzekerd. In het Bestuurscomité zetelen in de opstartfase zeven externe experten die geen aantoonbare banden hebben met een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

Volgende personen hebben het lidmaatschap van het Bestuurscomité Kwaliteitszorg aanvaard:
 • Henning Dettleff, BDA Confederation of German Employers Associations
 • Annette Geirnaert, directeur VCK,
 • Nik Heerens, voormalig Head of sparqs (‘student participation in quality Scotland), onderzoek aan de Combined Universities in Cornwall (CUC), in combinatie met een PhD aan de University of Exeter in het Verenigd Koninkrijk,
 • Frans Leynse, hoogleraar aan verschillende universiteiten, gewezen voorzitter HBO-raad Nederland,
 • Martin Prchal, voormalig Chief Executive at European Association of Conservatoires (AEC), nowadays Vice-Principal at the Royal Conservatoire, University of Arts The Hague,
 • Frans Van Steyn, secretaris van het Algemeen Bestuur en Rectoren College, Vereniging van Universiteiten (VSNU, Nederland),
 • Lena Van Slycken, emerita prof. dr. onderwijsbeleid en -recht, Universiteit Antwerpen.


Visitaties


De organisatie en de coördinatie van de onderwijsvisitaties van de opleidingen met een ZER-datum na september 2010, vallen onder de bevoegdheid van de VLUHR. Dit betekent dat alle beslissingen hierover door de raad van bestuur van VLUHR en later – na de installatie - door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR worden genomen. Tot het nieuwe visitatie-accreditatiestelsel in voege treedt, voeren de cellen Kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA deze visitaties uit in opdracht van de VLUHR.

In 2011 publiceerde de VLUHR het visitatierapport van de volgende opleiding:
 • 8 december 2011: bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management

In 2011 liepen volgende visitaties onder de bevoegdheid van de VLUHR:
 • visitatie Geschiedenis,
 • visitatie Psychologie,
 • visitatie Economische wetenschappen – Toegepaste Economische wetenschappen- Handelsingenieur,
 • visitatie bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie,
 • visitatie Erasmus Mundus Master of Science in Food Science, Technology and Nutrition,
 • visitatie professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw, Katholieke Hogeschool Kempen en XIOS Hogeschool Limburg,
 • visitatie specifieke lerarenopleidingen (SLO).

De volgende visitaties werden opgestart onder bevoegdheid van VLUHR:
 • visitatie Verkeerskunde,
 • visitatie Werktuigkunde-Elektrotechniek,
 • visitatie master-na-masteropleiding Specialistische geneeskunde,
 • visitatie Urban Studies,
 • visitatie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie,
 • visitatie bachelor Rechten UHasselt,
 • visitatie Manama Technologie for Intergrated Water Management Universiteit Antwerpen,
 • visitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Gezondheidszorg,
 • visitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Onderwijs,
 • visitatie professioneel gerichte bacheloropleiding Pop- en rockmuziek.

Naar boven

Een nieuw accreditatiestelsel in ontwikkeling

Op 15 juli 2011 stelde de minister van onderwijs zijn conceptnota 'Nieuw stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs' aan de Vlaamse Regering voor. De minister wenst een afgeslankte en meer op het onderwijsproces gefocuste versie van de bestaande opleidingsbeoordelingen te combineren met de introductie van een verplichte instellingsreview. Deze review moet vooral de capaciteit van de instellingen van hoger onderwijs nagaan om zelf de kwaliteit van hun onderwijs te evalueren en te waarborgen.
De voorgestelde tweeledige systematiek moet het Vlaamse hoger onderwijslandschap voorbereiden op volgende visitatierondes waarin minder intensieve vormen van externe opleidingsbeoordelingen mogelijk worden. Op 13 september 2011 werd het voorontwerp van decreet voor advies beschikbaar gesteld aan de VLUHR.

De VLUHR bezorgde op 9 november 2011 zijn voornaamste bedenkingen over het voorontwerp van decreet aan de minister. De hogeronderwijsinstellingen kunnen zich vinden in de globale opzet van de nieuwe systematiek, maar zijn bezorgd over de decretale uitwerking ervan. Zo meent de VLUHR dat de huidige aanpak nog te weinig zicht biedt op een reële lastenverlaging en pleit hij voor een systematiek die leidt tot volwaardige ‘self-accrediting’ instellingen. De VLUHR spoort de overheid ook aan om zo dicht mogelijk te blijven bij de in Nederland ontwikkelde en geteste evaluatiekaders. Verder betwijfelt de VLUHR of de nieuw opgelegde doorlooptijd van 12 maanden voldoende is om alle opleidingsvisitaties nog in een vergelijkend perspectief te realiseren. Tot slot wordt er op aangedrongen dat de drastische gevolgen van een negatieve instellingsreview zou worden heroverwogen. De instelling zou dan niet langer gefinancierd worden en het recht verliezen om graden te verlenen.

Op 9 december 2011 werd het voorontwerp van decreet, dat aan enkele van de bezorgdheden van de instellingen tegemoetkomt, een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In het voorjaar 2012 volgen nog het VLOR-advies en de parlementaire bespreking. Verwacht wordt dat het decretale werk voor het zomerreces van 2012 afgerond zal zijn. Inmiddels startte de VLUHR, samen met NVAO en Overheid, het overleg op over het accreditatiekader dat de decretale bepalingen verder operationaliseert. Ook dit kader zou nog moeten landen voor het zomerreces 2012.

Naar boven

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...