decretale ontwikkelingen


Integratie(decreet)

De integratie van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten is een strategische ontwikkeling die grote veranderingen zal teweeg brengen in het Vlaams hoger onderwijslandschap. Na een eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering, werd het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten in het voorjaar van 2012 overgemaakt aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI) voor advies. In februari en maart bespraken de sociale partners het voorontwerp van decreet in verschillende vergaderingen van het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC). De besturen gaven globaal een protocol van akkoord over het integratiedecreet.

De integratie zal heel wat inspanningen vergen van de betrokken instellingen. Daarom hechten de instellingsbesturen er groot belang aan dat de overheid rekening houdt met hun bekommernissen. Zo zijn ze ontevreden met het geheel van de taalregeling die in het decreet opgenomen is. Algemeen stellen ze vast dat de bepalingen in de taalregeling tegenstrijdige definities en concepten introduceren. Bovendien legt de overheid decretaal zodanig complexe administratieve controles op, dat in de praktijk zal blijken dat het geheel onuitvoerbaar is. Tot slot wijzen de besturen er op dat de voorliggende bepalingen in de taalregeling het aantrekken en tewerkstellen van internationale onderzoekers en kunstenaars ernstig bemoeilijken, terwijl het beleid van de Vlaamse Regering er net op gericht is om Vlaanderen voor deze groepen een aantrekkelijke regio te maken.


Een nieuw decreet voor de studentenvoorzieningen


In 2011 ging veel aandacht en energie naar de opmaak van een nieuw decreet voor de studentenvoorzieningen. Het ontwerp dat voorligt is tot stand gekomen in overleg en via een stuurgroep en drie werkgroepen waarin de studenten, de instellingsbesturen, verantwoordelijken voor studentenvoorzieningen, de sociale organisaties en het regeringscommissariaat vertegenwoordigd waren.

Het toegangsbeleid tot studentenvoorzieningen is significant veranderd. Nu wordt vertrokken van het uitgangspunt dat alle studenten, die binnen een Vlaamse hoger onderwijsinstelling voor een diploma- en creditcontract ingeschreven zijn, toegang krijgen tot studentenvoorzieningen. Ook cursisten in HBO5-opleidingen, zullen onder bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot de studentenvoorzieningen van een hogeschool.

Het ontwerpdecreet dat op 23 maart 2012 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd werd, regelt de financiering van de studentenvoorzieningen, inclusief de wijze van financiering van de studentenvoorzieningen van de integrerende, academische hogeschoolopleidingen.

Het decreet brengt een gelijke organisatiestructuur voor de studentenvoorzieningen van de hogescholen en de universiteiten. De integratie van de studentenvoorzieningen in de hogescholen is een ingrijpende operatie. De regelgever heeft getracht een evenwicht te vinden tussen de verschillende bekommernissen en garanties ingebouwd naar relatieve autonomie van de stuvoraad, naar pariteit inzake studentenparticipatie, naar het behoud van rechten en verworvenheden van het personeel en naar aanwending van het patrimonium, zowel roerend als onroerend, dat overgedragen wordt aan de hogeschool.

Het decreet treedt in werking op 1 januari 2013.

Naar boven

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...