VLUHR-werking


Oprichtingsdaden

Met de ondertekening van de oprichtingsakte gaven VLIR, VLHORA en de associaties op 20 december 2010 het startschot voor de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). Met de VLUHR krijgt het hoger onderwijs een uniek aanspreekpunt, waar vragen van of advies naar de voogdijministers centraal behandeld worden.

De VLUHR werd conform de onderwijsdecreten gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De stichtende leden zijn de 6 universiteiten verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de 22 hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) en de 5 associaties.

Op 4 februari vond de eerste algemene vergadering plaats. Hierin zetelen de instellingshoofden van alle betrokken onderwijsinstellingen.
Volgens de op deze vergadering goedgekeurde statuten functioneert naast de algemene vergadering een Raad van Bestuur, die met een beperkter aantal raadsleden instaat voor de dagelijkse werking van VLUHR. De algemene vergadering besluit unaniem om hiertoe volgende bestuurders voor te dragen:
  • Luc Van den Bossche als gemandateerde van de associatievoorzitters,
  • Alain Verschoren als voorzitter van VLIR,
  • Bert Hoogewijs als voorzitter van VLHORA,
  • Eric Halsberghe als ondervoorzitter van VLHORA.

Op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van VLUHR werden deze bestuurders bereid gevonden de taken van voorzitter (A.Verschoren), ondervoorzitter (B.Hoogewijs), secretaris (E. Halsberghe) en lid (L. Van den Bossche) op te nemen.

De samenstelling werd in de loop van het jaar 2012 aangepast als gevolg van een vraag van Luc Van den Bossche om vervangen te worden door Willy Claes als gemandateerde van de associatievoorzitters (RvB 6 mei 2011) en als gevolg van de voorzitterswissel bij VLIR waarbij Alain Verschoren opgevolgd werd door Paul Van Cauwenberge (RvB 12 oktober 2011). Bij die gelegenheid wordt afgesproken dat de heer Claes het mandaat van het voorzitterschap van VLUHR vervolledigt tot 31 december 2012.

Met het oog op een transparante communicatie over de werking van Raad van Bestuur worden de agenda en de verslagen ter informatie overgemaakt aan alle leden van de Algemene Vergadering.


Functies


Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs vervult VLUHR zowel algemene als specifieke functies.

(i) Algemeen fungeert VLUHR als aanspreekpunt voor het hoger onderwijs
Vragen gericht aan VLUHR worden door de secretarissen-generaal van VLIR en VLHORA met een voorstel tot afhandeling aan het bestuur van VLUHR overgemaakt.
Adviezen/standpunten worden door het VLUHR bestuur overgemaakt aan de adviesaanvrager, en dit zowel in het geval de hoger onderwijsinstellingen een gemeenschappelijk standpunt innemen, als wanneer VLIR en VLHORA afzonderlijke standpunten wensen te vertolken.

(ii) Naast zijn algemene opdracht neemt de VLUHR de volgende specifieke decretale taken op in het Vlaamse Hoger Onderwijs:
  • de organisatie van externe kwaliteitszorg,
  • de internationale samenwerking,
  • het overleg op gebied van ontwikkelingssamenwerking.

De aansturing van deze specifieke opdrachten is de bevoegdheid van afzonderlijke bestuurscomités.

Het bestuurscomité kwaliteitszorg waaraan de VLUHR haar bevoegdheid voor de externe kwaliteitsbeoordelingen in de instellingen delegeert, garandeert de autonomie van de VLUHR als evaluatieorgaan.
In haar eerste samenstelling bestaat het bestuurscomité kwaliteitszorg uit 7 experten kwaliteitszorg die onafhankelijk zijn t.a.v. de Vlaamse associaties, universiteiten en hogescholen.

Voor de bevoegdheden internationalisering en ontwikkelingssamenwerking werd één gezamenlijk bestuurscomité opgericht. Dit bestuurscomité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de universiteiten, hogescholen en associaties vertegenwoordigd in VLUHR (5 leden uit associatie Leuven, 4 leden uit de associatie Gent, 3 leden uit de associatie Antwerpen , 2 leden uit de associatie Brussel en 2 leden uit de associatie Hasselt).

De samenstelling van deze bestuurscomités werd bekrachtigd door de tweede algemene vergadering van VLUHR op 24 juni 2011.

Verdere verfijning van de governance structuur met betrekking tot de specifieke bevoegdheden van VLUHR werd in werkgroepen uitgewerkt onder begeleiding van de secretarissen-generaal van VLIR en VLHORA.

Naar boven

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...