Visitaties

Conform haar opdracht voert VLUHR KZ visitaties uit in het hoger onderwijs. Het gaat om visitaties van nieuwe opleidingen, verkorte visitaties (hervisitatie) en visitaties van opleidingen van niet ambtshalve geregistreerde instellingen.

Alle opleidingen die worden gevisiteerd, schrijven in een eerste fase een beknopt maar kritisch zelfevaluatierapport. Daarna bezoekt een onafhankelijke commissie van experts de opleiding, die een oordeel over de opleiding velt aan de hand van de Generieke Kwaliteitswaarborgen uit het NVAO-accreditatiekader. Dit oordeel wordt openbaar gemaakt in het visitatierapport. Alle visitatierapporten zijn terug te vinden op deze website. 

De opleidingen worden gevisiteerd volgens een vooraf bepaald tijdspad .

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...